Εκδόσεις

Χρονικά του Μουσείου Εκμαγείων
Θ. Στεφανίδου - Τιβερίου, Ν. Καζακίδη
Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου - Ν. Καζακίδη,
ΕΚΜΑΓΕΙΑ Ι
Θ. Στεφανίδου – Τιβερίου
ΠΗΛΙΝΑ ΕΙΔΩΛΙΑ
Θ. Στεφανίδου – Τιβερίου με συνεργασία της Αι. Παπαευθυμίου - Παπανθίμου